9554. - Δυο λέξεις περί τίνος παραγράφου τής δευτέρας προς τον κόμητα Κα- ροΰσον επιστολής τοϋ κόμητος Δουσμανη υπό Άθανασίου Παραμυθιώτου. Έν Κέρ- κυρα Τυπογραφεΐον Ή Ίονία Σπυρίνωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων 1863. Είς 8ον, σ. 13. Πρβλ. αριθ. 9604. ΑΕΚ—. *
Άθανασίου Παραμυθιώτου

Δυο λέξεις περί τίνος παραγράφου της δευτέρας προς τον κόμητα Καρούσον επιστολής του κόμητος Δουσμανη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δυο λέξεις περί τίνος παραγράφου της δευτέρας προς τον κόμητα Καρούσον επιστολής του κόμητος Δουσμανη