9552. - Δύο ανέκδοτοι έπιστολαί. Εις 8ον, σ. 16. Έν τέλει: «Typographic Fr. Thiel». Έν σ. 3: «Έν Γαλατοίφ τή 22 'Ιουνίου

Δύο ανέκδοτοι επιστολαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δύο ανέκδοτοι επιστολαί