9549.- Διονυσίου πλους διήγημα υπό Α. Ρ. Ραγκαβή. Δώρον τοις συνδρο- μηταΐς τής Ευνομίας. Τΰποις Διονυσίου Κορομηλά 1863. Είς δον, σ. 23. Έν 'Αθήναις. ΜΔΝΦ τοΰ 1864, αριθ. 26. -Η-
Α. Ρ. Ραγκαβή

Διονυσίου πλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διονυσίου πλους