9545. - Διάφορα ηθικά διηγήματα και ανέκδοτα Τά μεν έρανισθέντα τά δε μεταφρασί)-έντα εκ τοΰ Γαλλικοΰ Ύπό Περικλέους Ι. Χέν. Έν 'Αθήναις, εκ τής Τυ- πογραφίας ή «Κεφαλληνία». 1863. Εις 8ον. σ. 78. ΛΕΥ—, ΓΒ-. -Χ-
Περικλέους Ι. Χέν

Διάφορα ηθικά διηγήματα και ανέκδοτα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάφορα ηθικά διηγήματα και ανέκδοτα