9538.-Β' Λογίδριον αύτοσχέδιον, Έκφωνηθέν τη 4 'Οκτωβρίου 1863, κατά τάς εξετάσεις τοΰ έν τω Κάμπω αλληλοδιδακτικού σχολείου των αρρένων, ύπό τοΰ εφόρου κυρίου Π. Σ. Μηταράκη [έν τέλει:] Έν Χίω, εκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου. Είς 8ον, σ. 6. Πρβλ. αριθ. 9502. ΛΕΥ—. *
Π. Σ. Μηταράκη

Β' Λογίδριον αυτοσχέδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Β' Λογίδριον αυτοσχέδιον