9537.- Δεν άνέβην είς το ιερόν τοϋτο βήμα--------[έν τέλει:] Έν Ληξουρίω τη 6 'Οκτωβρίου 1863 έ'τ. έλ. Έξεφωνήθη υπό τοΰ Αίδεσιμοτάτου ιερέως Παναγή Πυ- λαρινοΰ Θεοδωράτου. Έκ τοΰ Τυπογραφείου Η Κεφαλληνία. Είς 8ον, σ. 4. Περί τής 'Ενώσεως τής 'Επτανήσου. ΔΑ Κ—. *
Παναγή Πυ-λαρινοΰ Θεοδωράτου

Περί της Ενώσεως της Επτανήσου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της Ενώσεως της Επτανήσου