9535.- Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης συνταχθείσα ύπό Γεωργίου Δούκα Καθηγητού τοΰ έν Σύρω Γυμνασίου Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων Έγκρίσει τοΰ επί τών Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουρ- γείου. "Εκδοσις δευτέρα Άναί^εωρημένη, Έπιδιωρθωμένη και Έπηυξημένη. — Σπεΰδε βραδέως — Έν Έρμουπόλει Σΰρου Έκ τοΰ Τυπογραφείου Ρενιέρη Πρίντεζη. 1863. Εις 4ον μικρόν, σ. η'+ 206+ 2 ά.ά. "Εναντι ό τίτλος γαλλιστί. Πρβλ. αριθ. 6402. Βιβλιοθήκη κ. 'Ιωάννου Π. Ζωγράφου έν 'Αθήναις.
ΓεωργίουΔούκα

Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης