9532. — Γεωργίω τω Α'. Βασιλεΐ τών Ελλήνων Ώδή Εις άνάμνησιν τής ημέ- ρας τής έν Ελλάδι άφίξεώς του [έν τέλει:] Θεμ. Σολομός. Εις 8ον, σ. 6 ά. ά. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τω 1863. Πιθανώς έξετυπώθη έν Τεργέστη. IEEE 774. *
Θεμ. Σολομός

Γεωργίω τω Α'. Βασιλεί των Ελλήνων Ωδή Εις ανάμνησιν της ημέρας της εν Ελλάδι αφίξεώς του

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωργίω τω Α'. Βασιλεί των Ελλήνων Ωδή Εις ανάμνησιν της ημέρας της εν Ελλάδι αφίξεώς του