9531.-Γεωπονικόν Έν φ περιέχονται έρμηνεΐαι ωφέλιμοι περί σπερματώ- σεως καρπών και φυτεύσεως δένδρων έτι και περί διαφόρων ιατρικών εις πάσαν άσθέ- νειαν και άλλων τινών. Συντεθέν παρά Άγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός Νυν δε επιμε- λώς διορθω&έν. Έκδοσις δευτέρα. Έν Βενετία Έκ της Ελληνικής Τυπογρ. τοΰ Φοί- νικος. 1863. Εις 12ον, σ. 168. Πρβλ. άρ»θ. 3277. ΔΒΠ 25665. *
Άγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός

Γεωπονικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωπονικόν