9528.- Γενική ιστορία τής Ελληνικής επαναστάσεως ύπό Λάμπρου Κουτσονίκα Ταγματάρχου. Τόμος ΑΊ 'Αθήναι Τύποις «Ευαγγελισμού» Δ. Καρακατζάνη. (οδός 'Αγίου Μάρκου αριθ. 488) 1863. Εις 8ον, σ. ι5' + 198 + 3 ά,ά. Ό τόμος Β' τφ 1864. ΕΒΕ- Ι2Τ. 2601, ΓΕΝ. Ind. 202. *
ΛάμπρουΚουτσονίκα

Γενική ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενική ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως