9526.-Βίος Γεωργίου Οΰασιγκτώνος. Πόνημα ήθικώτατον, μεταφρασθέν μέν έκ τοΰ αμερικάνικου πρωτοτύπου χάριν τών Σχολείων και τών οικογενειών ύπό Ν. Δραγούμη, μετά προσθήκης εικονογραφιών, εκδοθέν δέ άναλώμασι τοΰ έν μεγαλεμ- πόροις φιλογενεστάτου κ. 'Ιωάννου 'Αντωνιαδου ίνα διανεμηθή δωρεάν. Έν 'Αθήναις, 1863. [έν Ο. 2 ά.ά:] (Έκδοσις τρίτη.) Τύποις Λαζάρου Δ. Βιλλαρά. Εις 8ον μικρόν, σ. κς' + 326. Πρβλ. αριθ. 6873 κα'ι 7145. ΜΙΘ—.
Ν. Δραγούμη

Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος