9521.-Βιάγκη και Φερδινάνδος εις τον τάφον Καρόλου τοΰ Δ'. Δουκός τοΰ Άγριγεντίου. Δράμα εις πέντε πράξεις, μεταφρασθέν έκ τοΰ Ίταλικοΰ ΰπό Γερασίμου Ι. Πεντάκη. Έν 'Αλεξάνδρεια έκ τοϋ Έλληνικοϋ τυπογραφείου ό Νείλος 1863. Εις 8ον, σ. 91 + β'. Κουμανοΰδης 3, 89. "Ανευ εξωφύλλου παρά Λ ΕΥ—. -Η-
ΓερασίμουΙ. Πεντάκη

Βιάγκη και Φερδινάνδος εις τον τάφον Καρόλου του Δ'. Δουκός του Αγριγεντίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιάγκη και Φερδινάνδος εις τον τάφον Καρόλου του Δ'. Δουκός του Αγριγεντίου