9511. - Άπάντησις Ίωνά Κίνγ προς την πραγματείαν την έπιγραφομένην Οι δυο κληρικοί... ύπό τοΰ επισκόπου Καρυστίας Μακαρίου Καλλιάρχου. Έν 'Αθή- ναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας 1863. Είς 16ον, σ. 59 + φ. 2 ά.ά. Πρβλ. άριθ. 9270. ΓΕΝ. Theol. 2265,1. *
Ίωνά Κίνγ

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις