9507. -'Απάνθισμα τής 'Ιεράς Διδασκαλίας, της άμωμήτου ημών Πίστεως προς χρήσιν τών Μαθητών και λοιπών απλούστερων ομογενών ημών. Συνοψισθέν ύπό Άντωνίου Φιλαλήθους Και ήδη πρώτον τΰποις έκδιδόμενον. Έν Κωνσταντινου- πόλει, εκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Ίγνατιάδου. (οδός Πεμπτοπάζαρον άριθ-. 12). 1863 Εις 8ον, σ. 40. ΕΒΣ. Θεολ. 962 (4). *
Άντωνίου Φιλαλήθους

Απάνθισμα της Ιεράς Διδασκαλίας, της αμωμήτου ημών Πίστεως προς χρήσιν των Μαθητών και λοιπών απλούστερων ομογενών ημών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάνθισμα της Ιεράς Διδασκαλίας, της αμωμήτου ημών Πίστεως προς χρήσιν των Μαθητών και λοιπών απλούστερων ομογενών ημών