9504. - Άναγνωσματάριον συλλεγέν μεν το πρώτον εκ τών πινάκων τής ανα- γνώσεως και διαφόρων ηθικών και διδακτικών βιβλίων υπό Δ. Σ. Β. νΰν δε βελτιω- θέν εκδίδεται τό δεύτερον προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων δαπάνη τών τέκνων 'Ανδρέου Κορομηλά. 'Αθήναι Τυπογραφεΐον 'Ανδρέου Κορομηλά 1863. Είς 16ον. Πρβλ. αριθ. 5892. Βιβλιοθήκη κ. Δ. Μαρμαρά, έν Χαλκίδι, κατ' άνακοίνωσιν τοΰ κ. Γ. Ι. Φουσάρα. *

Αναγνωσματάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγνωσματάριον