9500. - Άλζίρα. Τραγωδία εις πράξεις πέντε μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ γαλλικοΰ υπό Ε. Κ. Μ. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. (Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212). 1863. Εις 8ον, σ. 64. Τοϋ Voltaire. ΕΊς πεζόν. ΛΕΥ—.
Voltaire

Αλζίρα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλζίρα