9495. — 'Ακολουθία τοΰ Άναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν Εκδίδεται υπό Ν. Α. Πολλάνη Έν Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «Ή Ήχώ». Πέτρου Ν. Πολλάνη 1863. Εις 8ον, σ. 64. Μονή Προφήτου Ήλιου, έν Δραγαμεστίω Αιτωλίας. #
Πέτρου Ν. Πολλάνη

Ακολουθία του Αναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του Αναγνώστου