9494. - Αί προς την Έθνικήν Συνέλευσιν κατά την 21 'Ιανουαρίου 1863 ΰποβληθεΐσαι εκθέσεις της Προσωρινής Κυβερνήσεως καΐ τοϋ 'Υπουργείου. Έκ τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου. 1863. Εις 8ον, σ. 116, μετά πινάκων. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 1384R, ΓΕΝ. Κ. G. 283. ¦Χ-

Αι προς την Εθνικήν Συνέλευσιν κατά την 21 Ιανουαρίου 1863 υποβληθείσαι εκθέσεις της Προσωρινής Κυβερνήσεως και του Υπουργείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι προς την Εθνικήν Συνέλευσιν κατά την 21 Ιανουαρίου 1863 υποβληθείσαι εκθέσεις της Προσωρινής Κυβερνήσεως και του Υπουργείου