9484.- Ώδή εις τήν πεντεκαιεικοσιετηρίδα έορτήν τών αισίων γάμων τοϋ Με- γαλειοτάτου τής Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και τής Βασιλίσσης 'Αμαλίας (κατά τά μέτρα τής Η' τών 'Ολυμπιονικών Πινδάρου). Ύπό τοϋ σοφοΰ Κ. Άσωπίου. Παρα- φρασθεΐσα χάριν κατανοήσεως τών πολλών και ωφελείας τών νέων σπουδαστών τής γλώσσης, ύπό Δ. Σ. Α. Έν Ζακΰνθω. τυπογραφεϊον ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσ- σολίμου 1862. Εις 8ον, σ. 15. Κατά Κουμανοΰδην (3, 57), τήν Ώδήν συνέταξεν ό Φίλιππος Ίωάννοο καΐ ούχΊ ό Άσώπιος. Πρβλ. αριθ. 8931. IEEE 702, ΔΒΖ. 595.
Κ. Άσωπίου

Ωδή εις την πεντεκαιεικοσιετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του Μεγαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και της Βασιλίσσης Αμαλίας (κατά τα μέτρα της Η' των Ολυμπιονικών Πινδάρου).

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή εις την πεντεκαιεικοσιετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του Μεγαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και της Βασιλίσσης Αμαλίας (κατά τα μέτρα της Η' των Ολυμπιονικών Πινδάρου).