9483.- Ψήφισμα. Τά δεινά τής Πατρίδος έπαυσαν........[κάτω:] Έγέ- νετο έν 'Αθήναις, έν έ'τει σωτηρία» 1862, έν μηνι 'Οκτωβρίου, ημέρα δεκάτη.--------- - Μφ. 0.22 Χ 0.17. Άγγέλλει την έκΟρόνισιν τοΰ "Οβωνος. ΑΑΣ. 8. 7. *

Ψήφισμα. Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψήφισμα. Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν