9481.- Χωριανοί μου. Πρέπει να ξέρετε αδέλφια μου,-------[κάτω:] Ληξοΰρι ταΐς 13 Γεναριοϋ 1862. Τό αδέλφι Σας Θ. Καρούσος.------Τυπογραφεϊον «ή Κε- φαλληνία». Μφ. 0.20 Χ 0.28. Προεκλογική προκήρυξις. ΔΑΚ—. *
Θ. Καρούσος

Χωριανοί μου. Πρέπει να ξέρετε αδέλφια μου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χωριανοί μου. Πρέπει να ξέρετε αδέλφια μου