9463. - Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών. Στατιστική τής Ελλάδος. Κίνησις τοΰ πληθυσμού τοΰ 1860. Έν Άίΐήναις εκ τοΰ βασιλικού τυπογραφείου. 1862. Εις 4ον, φ. 4 ά.ά. + σ. θ' + XV + φ. 1 ά.ά. + 47. Οΰτω τό έξώφυλλον τοΰ ανωτέρω ύπ' αριθ. 8703 άναγραφέντος βιβλίου. * 9464. - Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών. Στατιστική τής Ελλάδος. Πληθυσμός τοΰ έτους 1861. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογραφείου. 1862. Εις 4ον, σ. κα' + XIX 4- 99· Οΰτω τό έξώφυλλον τοΰ ανωτέρω ΰπ' αριθ. 9024 βιβλίου. -*¦ 9465. - Φθινοπορινών φύλλων συνέχεια ήτοι δευτέρα συλλογή ποιημάτων Φιλίππου Λούζη πρώιν δεκανέως τοΰ ίππι.κοΰ. Κέρκυρα. 1862. Εις 8ον, σ. 36. 'Από σ. 31 - δ στίχοι εις ίταλικήν γλώσσαν. Πρβλ. αριθ. 8916. ΛΕΥ—. #-
Φιλίππου Λούζη

Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις του πληθυσμού του 1860.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις του πληθυσμού του 1860.