9462. - Ύπουργεΐον Στρατιωτικών. Προσωρινός Κανονισμός τών ασκήσεων του πεζικού. Μέρος Α'. 'Ασκήσεις στρατιώτου, οΰλαμοϋ και ακροβολιστών. Έν Άθή- θήναις, εκ του τυπογραφείου Έρμου. (Κατά την όδόν Εύριπίδου, πλησίον τοΰ αμαξο- στασίου). 1862. Εις 8ον μικρόν, σ. 148, μεθ' ενός πίνακος. ΣΚΡ—. *

Προσωρινός Κανονισμός των ασκήσεων του πεζικού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσωρινός Κανονισμός των ασκήσεων του πεζικού