9446.- Τό νέον έτος 1862 Ή Πρωτοχρονιά [κάτω:] Ό διανομεύς της «Εθνε- γερσίας» προς τους Συνδρομητάς της. Τυπογραφεΐον «Έρμης». Μφ. 0.23x0.30. Στίχοι. IEEE—. ¦*¦

Το νέον έτος 1862 Η Πρωτοχρονιά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το νέον έτος 1862 Η Πρωτοχρονιά