9440. - Τό έξωκκλήσιον τοΰ δάσους, διήγημα εκδοθέν τό πρώτον ΰπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, δαπάνη τοϋ Β. Βιβλιοπωλείου, προς χρησιν τών Δημοτι- κών σχολείων, αωξβ'. Είς 16ον, σ. 20. *

Το εξωκκλήσιον του δάσους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το εξωκκλήσιον του δάσους