9439. Τό έν Έρμουπόλει θέατρον προς την κατάσιασιν τοΰ λαοΰ της έλευθέ- ρας Ελλάδος, ύπό ** Έν Έρμουπόλει έκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου. 1862. Είς δον, σ. 25. ΓΕΝ. Κ. G. 1072, IB 10, 207.
**

Το εν Έρμουπόλει θέατρον προς την κατάστασιν του λαού της ελευθέρας Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το εν Έρμουπόλει θέατρον προς την κατάστασιν του λαού της ελευθέρας Ελλάδος