9436. - Τό ανδραγάθημα Θεμιστοκλέους Βρατσάνου και Άριστείδους Γ. 'Αντωνάκη, [έν τέλει:] Έν Ζακΰν{>φ τη 26 'Οκτωβρίου 1862 Έθνοσωτηρίω ετει. λ. Κ. Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Είς 8ον, σ. 15. ΓΕΝ. Κ. G. 271, IEEE-, IB 48, 91δ.
Θεμιστοκλέους Βρατσάνου και Άριστείδους Γ.'Αντωνάκη

Το ανδραγάθημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ανδραγάθημα