9433. - Τής Παλαιάς Διαθήκης Ιερά Ιστορία κατ' εκτασιν Διηγηθεΐσα μεν τοις τοΰ Λυκείου Κέρκυρας Φοιτηταΐς. Χάριν δέ τών ευσεβών και φιλομαθών, πλείσταις θεολογικαΐς και α'λλαι; γνώσεσιν άναγκαίαις, έ'τι δέ και βιβλικώ γεωγραφικά) χάρτη εν τω τέλει τής βίβλου πλουτισθεΐσα, και δαπάναις Ίδίαις εκδοθείσα υπό 'Χρσενίοο ιε- ρέως Πανδί?.— Ερευνάτε τάς γραφάς,-----έ'χειν (Ίωάν. Τ' 39). — Έν Κέρκυρα, Τυ- πογραφεΐον Ή Ίονία Σ. και Α. αδελφών Κάων. 1862. Εις 8ον, σ. ζ' + 399 + γ'. ΦΣΠ-. *

Της Παλαιάς Διαθήκης Ιερά Ιστορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Της Παλαιάς Διαθήκης Ιερά Ιστορία