9071.-Ελληνική Γραμματική Τμήμα πρώτον προς χρήσιν τών σχολείων υπό Άναστασίου Σακελλαρίου. Τυπογραφεΐον Δωδώνης έν Ίωαννίνοις το παρά τών αδελφών Α. και Π. 'Αναστασίου. 1862. Εις 8ον, σ. 6 ά. ά. 4- 256. Μέρος πρώτον Τεχνολογικόν. 'Από τής σ. 151 εκ: Μέρος δεύτε- ρον Συντακτικόν. ΒΚΧ 7358. -*
Άναστασίου Σακελλαρίου.

Ελληνική Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Γραμματική