9062. — ΈκΟεσις τής κατά τό 1861 — 1862 Γενικής καταστάσεως τών έν Σταυροδρομίω Σχολείων τής Παναγίας Άναγνωσθεΐσα τη 4η Φεβρουαρίου 1862 κατά τήν έ'ναρξιν τών γενικών εξετάσεων Ύπό τοΰ Σχολάρχου Γαβριήλ Σοφοκλέους Έπι τής 'Εφορείας τών κ.κ. Στεφ. Καραθεοδωρή, Α. Κ. 'Αγέλαστου, Α. Δ. Συγγροΰ, και Γ. Δ. Ζαφειροποΰλου. 'Εν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυζαντίδος». 'Οδός Γιουζέκ — καλδιρίμ. 'Αριθ. 44. 1862. Εις δον, σ. 15. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 424 και ΠΕΡ. 836, ΓΕΝ. Per 446. -*
Γαβριήλ Σοφοκλέους

ΈκΘεσις της κατά το 1861 — 1862

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΈκΘεσις της κατά το 1861 — 1862