9058. — "ΕκΦεσις περιληπτική τών παρανομιών τών κατά τήν έν Μαντινεία έκλογήν τών πληρεξουσίων. (Αι λεπτομέρ[ε]ιαι είς τάς είδικάς ενστάσεις). Προς τήν Έθνικήν Συνέλευσιν τής Ελλάδος, [έν τέλει:] Οί πολΐται Ι. Ν. Ταμπακόπουλος. Είς δον, σ. 8. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1862 ή 1863. ΑΠ —.
Ι. Ν. Ταμπακόπουλος.

Έκθεσις περιληπτική των παρανομιών των κατά την εν Μαντινεία εκλογήν των πληρεξουσίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις περιληπτική των παρανομιών των κατά την εν Μαντινεία εκλογήν των πληρεξουσίων