9050. - Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος. 'Απολογισμός τοΰ έτους 1861. Προς τήν Γενικήν Συνελευσιν τών Μετόχων Συνερχομένην τήν 31 'Ιανουαρίου 1862 ΰπό τοϋ Διοικητού τής Τραπέζης Γ. Σταόροο έν ονόματι τοϋ Γεν. Συμβουλίου αυτής Εις 4ον, σ. 19, μετά δυο πινάκων. ΓΕΝ. Per 544. •Η-

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1861.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1861.