9049. - Εθνικά Ποιήματα, ΰπό Πέτρου Ε. Ίατρίδου Έν Κεφαλληνία. Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Ανατολή». 1862. Εις δον. σ. η'+ 9 - 56. ΕΒΕ. Ν, Φ. 580°, ΔΑΚ—. *
Πέτρου Ε. Ίατρίδου

Εθνικά Ποιήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνικά Ποιήματα