9047. - Έγχειρίδιον τής Πολιτικής Δικονομίας 6«ό Β. Τ. Οικονομίδου. Έκδοσις δευτέρα ηύξημένη και διορθωμένη. Άθήνησι 1862. Ες 8ον, Τόμος Α' σ. 793. Τόμος Β' σ. 622. Πρβλ. αριθ. 6414 και 7176. -Η-
Β. Τ. Οικονομίδου.

Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας