9044. - Έγχειρίδιον μετρικής συνταχθέν μεν ύπό Α. Ρ. Ραγκαβή εκδο- θέν δε Δαπάνη Διονυσίου Κορομηλά Προς χρήσιν τών Ελληνικών Γυμνασίων. Τιμά- ται Δραχ. 1. Έν 'Αθήναις, Τύποις Διονυσίου Κορομηλά. (Κατά την όδόν Ροδακιό αριθ. 146). 1862. Είς 8ον, σ. 64. ΕΒΕ. ΓΛ. 3035Μ, ΦΣΠ—.
Α. Ρ. Ραγκαβή

Εγχειρίδιον μετρικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον μετρικής