9035. - Δοκίμιον Κυβερνητικής, ή περί Πολιτείας. Ύπό Α. Θ. Έδιπίδου. Άθήνησι, τύποις Δ. Ά. Μαυρομμάτη. 1862. Εις 16ον, σ. ε' + 1 - 103 + φ. 2 ά. ά. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 878R, ΒΒ.— *
Α. Θ. Έδιπίδου.

Δοκίμιον Κυβερνητικής, ή περί Πολιτείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον Κυβερνητικής, ή περί Πολιτείας