9022. - Γραμματική τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, συνερανισθεΐσα υπό 'Ηλία Σ. ΣταΟ-οχοόλοί) προς χρήσιν των μα{}ητευόντων εις τα σχολεία τής Έλλάδος.'Έκδοσις τετάρτη αμετάβλητος. Έν Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Ίω. Αγγελοπούλου 1862. Είς δον, σ. 283. Πρβλ. αριθ. 5381 και 6401. Κουμανούδης 3, 49. -Η-

Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης