9019. - Γεωγραφικός "Ατλας μεταφρασθείς έκ τοϋ γαλλικοϋ ύπό Α. Α. Σ. συμπληρωθείς δε και εκδοθείς ύπό Ήρακλέοος Χαζαρίδοο. Εμπεριεχόμενα. 1. 'Ημι- σφαίρια. 2. Ευρώπη. 3. Ελλάς. 4. Ευρωπαϊκή Τουρκία. 5. 'Ασία. 6. 'Ασιατική Τουρ- κία. 7. 'Αφρική. 8. Βόρειος 'Αμερική. 9. Νότιος 'Αμερική. 10. 'Ωκεανία. Άθήνησι. 1862. Εις δον, δέκα πίνακες. ΔΚΟ 3539. *
Α. Α. Σ.

Γεωγραφικός Άτλας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφικός Άτλας