9017. - Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα τα μεν συλλεχθέντα τά δε συντα- χθέντα υπό Ι. Π. Κοκκώνι?, προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, έγκρίσει τής Κυ- βερνήσεως. Περιόδου Α' τμήμα Α', περιέχον την πολιτικήν γεωγραφίαν. Δαπάνη Σ. Κ. Βλαστοϋ, εκδιδομένη το τέταρτον μετά επαυξήσεων. "Εκδοσις ενδέκατη. Έν 'Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοϋ 1862. ΕΙς δον, α. δ' + 75. Πρβλ. αριθ. 7151. Κουμανοΰδης 3, 53. *

Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα