9003. - Βιονραφίαι μετά εικόνων τών μεγάλων καλλιτεχνών τής 'Ιταλίας με- ταφρασθεΐσαι έκ τού Γαλλικού υπό Γ. Ε. Μαυρογιάννη. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπο- γραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη (όδός Αθηνάς) 1862. Εις δον, σ. ιε' + 332. Τών Scbttlcher, Cli. Didier, Fortoul, Perrier και Mazny. ΔΒΠ 8122, AEK-, ΔΒΑ. ς' 23.
Γ. Ε. Μαυρογιάννη

Βιογραφίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιογραφίαι