8998. - Βασίλειον της Ελλάδος. Προσωρινή Κυβέρνησις Λαβοΰσα υπ' όψιν την πανταχόθεν πολυειδώς δηλωθεΐσαν θέλησιν τοΰ Ελληνικοί λαοΰ, ϊνα προβή αυτός ούτος αμέσως εις την έκλογήν τοΰ Βασιλέως. Ψηφίζει......- - Μφ. 0.24x0.36. Έν 'Αθήναις, τήν 19 Νοεμβρίου 1862. ΓΕΝ—. -Η-

Βασίλειον της Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος.