8990. - "Αρχαιολογία 'Ελληνική συγγραφεΐσα Παρά Κ. Γ. "Ιρβιγγος Μεταφρασθεΐσα -δ' έκ τοϋ 'Αγγλικοί και συμπληρωθείσα υπό Σ. Άντωνιάδοο Προς χρήσιν τής απανταχού Νεολαίας. "Εκδοσις Πέμπτη. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου «Ό Λόγιος Έρμής>. 1862. Εις 8ον μικρόν, σ. 86. Πρβλ. άριΰ\ 7137, ένθα και αί προγενέστεροι εκδόσεις. ΛΕΥ—. -Η-
Κ. Γ. "Ιρβιγγος

Αρχαιολογία Ελληνική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχαιολογία Ελληνική