8986.- 'Απόσπασμα έκ τής «Ελπίδος» τής 13 Φεβρουαρίου 1862. [κάτω:] Τυπογραφεΐον «Ερμής». Μφ, 0.14 Χ 0.22. 'Επιστολή τοΰ Ά. Δανδόλου, έπί τή αποτυχία του κατά τάς έκλογάς τοΰ 1862. ΑΕΚ—. -Η-
Ά. Δανδόλου

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή