8982. — 'Απάντησις τοΰ αιδχου Δρος 'Ιερέως Άναστασίου Λαμπούδη Δη- μοσίου Διδασκάλου έν τω Λυκείω Ζακύνθου και έν τω έκεϊσε έπανορι^ωτικω Οίκω. Εις τίνα περικοπήν τινός λόγου έκφωνηθέντος έν τη Ίονίφ Βουλή παρά τοϋ Βουλευ- τού Ζακύνθου, Κυρίου Γ. Βερύκιου. — «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν>. Πραξ.— Έν Ζακΰνθω έκ τοΰ τυπογραφείου Ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 1862 Εις 8ον, σ. 8. ΙΜΚ —, ΛΕΥ —. *
Άναστασίου Λαμπούδη

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις