8973. — Άπάντησις εις τήν λεγομένην Άνασκευήν έπιχειρισθεΐσαν ύπό τοΰ
Σπυρίδων Α. Λεκατζάς

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις