8967.— 'Ανασκευή επί τοΰ πρώτου μέρους ά'ρθρου τινός σεαλέντος έξ 'Ιθά- κης, και καταχωρηίΐέντος υπό τίνος εις το υπ' αριθμόν 228 φΰλλον της εφημερίδος «ή Νέα 'Εποχή» [έν τέλει:] Έν Ζακΰνθω, τη 17 Σεπτεμβρίου 1862 έ. ε. τυπογραφεΐον «ό Παρνασσός» Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Εις 8ον, σ. 16. 'Υπογράφει Σπυρίδων Α. Λεκατζάς. Πρβλ. αριθ. 8973. Legrand 2221.
Σπυρίδων Α. Λεκατζάς

Ανασκευή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή