8961·- Άναννώρισις υίοΰ διήγημα πρωτότυπον υπό Π. Γ. Καλκανδή . Έκδίδοται τό πρώτον Δαπάναις Γ. Καρυοφΰλλη. Έν 'Αθήναις τΰποις Γ. Καρυοφΰλλη. (Κατά την όδόν Νικία, αριθ. 74). 1862. Είς 8ον μικρόν, φ. 1 ά. ά. + σ. 2 ά.ά. + Τ' + 63. ΛΕΥ —. *
Π. Γ. Καλκανδή

Αναννώρισις υιού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναννώρισις υιού