8955. —'Αλεξάνδρου Ζωηρού Δράματα δύο και λυρική ποίησις. — «Κρεΐσσόν έστι------------έλλείπειν».— Έκδοσις δευτέρα. Έν Κέρκυρα έκ τού Τυπογραφείου «Το μέλλον». 1862. Εις 8ον, σ. 136. Περιέχει τά εις πεζόν δράματα : α) Εις απόγονος τοΰ Τιμολέοντος καί β) Οί τριακόσιοι/Αμφότερα, κατά τήν βεβαίωσιν τοϋ συγγραφέως έν τώ προλόγω, παρεστάθησαν δημοσία· κατά τον Ν. Βέην, έν Ν. 'Εστία 21 (1937) 165, έν Κωνσταντινουπύλει. Πρβλ. αριθ. 8528. ΛΕΥ —. *
Αλεξάνδρου Ζωηρού

Δράματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δράματα