8952. — 'Ακολουθία της Ζωοδόχου Πηγής και ή κατά το Γενέθλιον τής Θεοτόκου, αίς προσετέθησαν και ίδιόμελα Νικ^φόροο ιερομόναχου τού Χίου, καί σύν- τομος έ'κθεσις περί τής έν Άρμολίοις Ιεράς Μονής τού Βρετοΰ. Έξεδόθησαν δαπάνη τού πανοσιωτάτου καθηγουμένου τοΰ Βρετοΰ κ. Μεθοδίου. Έν Χίω, εκ τής τυπογρα- φίας Κ. Μ. Προκίδου. 1862. Εις 4ον μικρόν, σ. η' + 39. Ή έκθεσις υπογράφεται ύπό Ν. Γ. Κοριακίδο. ΒΚΧ 7828. 2.

Ακολουθία της Ζωοδόχου Πηγής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία της Ζωοδόχου Πηγής