8944. - Αί Θεΐαι Λειτουρνίαι τών έν Άγίοις ΙΙατέρων ημών Ίωάννοο τοΰ Χρυσοστόμου Βασίλειο» τοΰ Μεγάλου καί τοΰ αγίου Γρ^γορίοο ή τών Προηγια- σμένων λειτουργία. Προηγούνται δε αϊ τοΰ εσπερινού και τοΰ δρι^ρου άκολουθίαι. Έν Βιέννη. Έκ τής καισαρο — βασιλικής τυπογραφίας, αωξβ'. [έπεται ό τίτλος άραβιστί]. Εις 4ον, σ. 288. Ό τίτλος κα'ι ή σελιδοποίησις έκ τοΰ τέλος .-τρός την αρχήν. ΠΚ. Λ. 49. *

Αί Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Βασίλειου του Μεγάλου και του αγίου Γρηγορίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αί Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Βασίλειου του Μεγάλου και του αγίου Γρηγορίου